LEJEBETINGELSER:

A LEJEKONTRAKT: 

Lejekontrakten bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og ejer. Den indgåede lejeaftale omfatter det nævnte sommerhus med tilhørende specifikationer.

B DELTAGERE / ANVENDELSE: 

Sommerhuset må ikke bebos af flere personer end det i lejekontrakten anførte personantal, hvilket inkluderer børn. Husdyr må kun medbringes i det omfang der fremgår af lejekontrakten.

C RENGØRING / ANSVAR: 

Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at renholde det lejede og skal ved lejemålets afslutning, efterlade dette i ryddelig og rengjort stand. Manglende rengøring ved afrejse (udlejers skøn) vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring kan ved lejeperiodens påbegyndelse bestilles direkte hos udlejer til udførelse ved afrejse. 

 

Lejer er ansvarlig overfor alt hvad der findes i sommerhuset i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette udlejer herom. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden vil blive udbedret snarest muligt og skal erstattes inden afrejsen. Der er ikke fra udlejers side tegnet forsikring som dækker lejers person eller ejendele i lejeperioden.

D BETALINGSBETINGELSER:

Ved lejeaftalens indgåelse fremsendes en lejekontrakt til lejer. Samtidig forfalder 40% af den samlede lejepris til betaling. Det resterende lejebeløb skal være udlejer i hænde  60 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved betaling senere end 60 dage  før lejeperiodens begyndelse, er hele lejebeløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejekontrakten. Såfremt den fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan udlejer uden varsel annullere lejekontrakten.

Ved lejers annullering af lejekontrakten refunderes eventuelt tilgodehavende  jfr. G AFBESTILLING. 

Alle priser er eksklusiv el-forbrug, der betales med DKK 2,50 pr. forbrugt Kilowattime ved afrejsen. Øvrigt forbrug indgår i lejeprisen.

E DEPOSITUM:

Udlejer er berettiget til at opkræve et depositum på DKK 700, som betales sammen med 2. rates betaling. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 2 uger efter afrejse til lejers anviste bankkonto, når tilfredsstillende kontrol af sommerhuset er udført. Skulle depositum ikke dække skyldig saldo, forbeholder udlejer sig ret til at fremsende regning på det manglende beløb.

F REKLAMATIONER:

Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med det lejede sommerhus, skal dette meddeles skriftligt til udlejer senest 48 timer efter indflytning. Ved reklamation vedrørende rengøring, skal udlejer underrettes  umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler.

G AFBESTILLING / ANNULLERING AF LEJEKONTRAKT:

Ved annullering af lejekontrakten inden 60 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 20% af bruttolejen, dog min. 500 DKK. Ved senere annullering eller ved lejers udeblivelse betales hele lejebeløbet med 100%.

Ved annullering tilbagebetales evt. gebyrer ikke.

H FORCE MAJEURE:

Lejekontrakten kan opsiges uden varsel fra udlejers side, som følge af force majeure, strejke og epidemiske sygdomme eller lignende.

I VÆRNETING:

Værneting er Bornholms Retskreds.

 

 

 

For yderligere information og booking /

Für weitere information und booking:

Venligst kontakt / Bitte wenden Sie sich an

Benny Hansen

Peter Ipsens Vej 78

DK-3700 Rönne

Mail: info@sommerhusbooking-bornholm.dk

Telefon +45  30 24 65 81